Kreative Trøndelag
Strinda videregående skole > [Forside elementer] > Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen

Link til Elevundersøkelsen

Informasjon til elever, lærere, foreldre og foresatte

Hva er formålet?

Formålet med Utdanningsdirektoratets brukerundersøkelser er at elever, lærere og foresatte skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra brukerundersøkelsene slettes ikke, men lagres forskriftsmessig, og benyttes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen som en hjelp til å analysere og utvikle læringsmiljøet. Data fra undersøkelsene kan også bli brukt til forskningsformål. Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på Skoleporten.

Hvordan gjennomføres undersøkelsene?

Brukerundersøkelsene kan gjennomføres både vår og høst. På høsten er det obligatorisk for kommunene/fylkeskommunene/skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen. Skolene kan i tillegg velge å gjennomføre Foreldreundersøkelsen og Lærerundersøkelsen. Gjennomføring av brukerundersøkelsene på våren er et frivillig tilbud til de skolene som ønsker det.

Det er frivillig å svare på undersøkelsene, og du kan velge å hoppe over spørsmål hvis du opplever noen av dem som ubehagelige, eller det er noen spørsmål du ikke vil svare på.

Behandlingsansvar og personvern

Den behandlingsansvarlige har ansvaret for å sikre at opplysningene blir behandlet i samsvar med kravene i personopplysningsloven av 14. april 2000 nr. 31. Det er kun den behandlingsansvarlige som har tilgang på grunnlagsdataene.

Utdanningsdirektoratet har delt behandlingsansvar med skoleeierne for Foreldreundersøkelsen og Lærerundersøkelsen. Fra og med høsten 2008 er Utdanningsdirektoratet alene behandlingsansvarlig for de opplysninger som behandles i Elevundersøkelsen. Siden bare Utdanningsdirektoratet har behandlingsansvar for Elevundersøkelsen, har direktoratet tatt alle forholdsregler for å ivareta full konfidensialitet under behandlingen av grunnlagsdata fra Elevundersøkelsen.

Den som svarer, oppgir ikke navn, og det er lagt opp til svært strenge regler for visning av resultater fra undersøkelsene både til skolene selv, skoleeierne og de statlige utdanningsmyndighetene. Dette er gjort for å redusere faren for indirekte gjenkjenning av personer som har svart.

Har du spørsmål?

For mer informasjon kontakt skolen din eller Utdanningsdirektoratet. Du finner også mye informasjon på www.udir.no/undersokelser.


Utskriftsvennlig versjon