Kreative Trøndelag
Strinda videregående skole > [Forside elementer] > Kunngjøring av karakterer og klageadgang

Kunngjøring av karakterer og klageadgang

Offentliggjøring av alle karakterer denne våren vil skje i Skolearena og ikke i itslearning. Det vil si at alle elever må logge seg på Skolearena for å få tilgang til sine karakterer (T2, standpunkt- og eksamenskarakterer). Samme brukernavn og passord som på STFK’s nettverk.

Hvordan klage på karakteren?

Generelt om klager
Det kan klages på standpunktkarakter, eksamenskarakter, vedtak om ikke å sette standpunktkarakter, og karakter i orden og adferd. Det kan ikke klages på terminkarakter.

Klagefristen er 10 dager og gjelder fra det tidspunkt de som kan klage er blitt gjort kjent med karakteren, eller burde ha gjort seg kjent med den. Innenfor klagefristen kan det kreves begrunnelse for den karakteren som er satt. Dersom det kreves slik begrunnelse, regnes ny tidagers klagefrist fra den dagen begrunnelsen er mottatt. Det kan likevel ikke kreves begrunnelse for karakter til skriftlig eksamen.

Klagen sendes til skolen. Skolen sender klagen videre til klageinstansen etter at rektor og faglærer (sensorene ved muntlig eksamen) har skrevet sine uttalelser. Klager har rett til å få se disse uttalelsene og til å kommentere dem skriftlig før saken blir behandlet av klageinstansen.

Når det klages på en karakter, kan karakteren bli stående, eller bli satt opp eller satt ned.

For mer informasjon om klagerett og behandling av klager, kan det tas kontakt med skolens ledelse.  De komplette reglene for klage på vurdering og eksamenskarakterer i kapittel 5 i forskrift til opplæringsloven.

Klage på standpunktkarakter
Klagen skal inneholde navn, kontaktinformasjon, hvilket fag det klages på, en begrunnelse for klagen, samt dato og underskrift.

Det kan ikke klage på selve karakteren, men bare på de formelle forholdene, altså om læreren har satt karakteren på riktig grunnlag. Klageinstansen kan altså ikke vurdere om en elev har fått en riktig eller rettferdig karakter i forhold til kompetansen i faget.

Det er alltid greit å snakke med faglærer før det sendes en skriftlig klage.

Klage på eksamenskarakter ved skriftlig eksamen
Klagen skal inneholde navn, kontaktinformasjon, hvilken eksamen (og dato) det klages på, samt dato og underskrift.

Klage på ikke-skriftlig eksamen
Ved ikke-skriftlig eksamen (gjelder muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen) kan det ikke klages på selve eksamenskarakteren. Det kan kun klages på formelle feil som kan ha påvirket eksamensresultatet. Dersom klagen blir tatt til følge, skal eksamenskarakteren annulleres, og klageren har rett til å gå opp til ny eksamen.

Klage på en ikke-skriftlig eksamen skal inneholde navn, kontaktinformasjon, hvilken eksamen det klages på, en begrunnelse for klagen, samt dato og underskrift.

Hele kapittel 3 i forskrift til opplæringsloven handler om vurdering, mens kapittel 5 handler om klage på vurdering Interesserte kan studere kapitlene i sin helhet ved å gå inn på Lovdata sine nettsider:
http://lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html

Hurtigbehandling av klager.

For VG3/VG4 elever er klagefristen -3- dager dersom resultatet av en klage skal bli overført til vitnemål som skrives ut i juni.

Rektor.


Utskriftsvennlig versjon