Kreative Trøndelag
Strinda videregående skole > [Forside elementer] > Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhet

Vi ønsker med denne henvendelsen å gjøre oppmerksom på utfordringene relatert til trafikksikkerhet i områdene omkring den videregående skolen på Strinda. Det er spesielt før skolestart om morgenen og ved skoleslutt de farlige trafikale situasjonene kan oppstå. Myke trafikanter (syklende og gående elever og voksne), scootere, biler og busser skal inn i de samme områdene. Det er nødvendig at motoriserte kjøretøy tar særskilt hensyn til de myke trafikantene, og spesielt de yngste fotgjengerne, elever som går til og fra Berg barneskole.

Strinda vgs er en stor skole med rundt 1100 elever. Mange av elevene kjører scooter til skolen. Blussuvoll ungdomsskole er nærmeste nabo til Strinda vgs og har til sammen 500 elever. Skolene samarbeider om å gi elevene gode holdninger i trafikken, men vi ber også om hjelp fra foresatte til å hindre farlige trafikksituasjoner når elever ferdes til og fra skolen.

I samarbeid med politiet, Miljøpakken og FAU ved Berg skole iverksetter vi ulike tiltak som skal sikre trafikksikkerheten. Strinda vgs har beredskap hver morgen i vår- og høsthalvåret ved innfartsveiene til skolen, for å bidra til å dempe fart og uvettig kjøring med scooter. Elevene oppfordres til å benytte sykkel til og fra skolen, derfor vil vi i løpet av april måned tilby sykkelservice til de som ønsker. Miljøpakken utarbeider avstandskart som viser beregnet tid til skolen. Vi har opprettet en ressursgruppe av elever og ansatte ved Strinda vgs som planlegger ytterligere tiltak og kampanjer.

Foresatte som skysser elever i bil til og fra skolen, må ta hensyn til at det er stor trafikk i området. Vi ønsker at dere skal opptre på denne måten:

Stopp bilen i på-/avstigingslomme langs veien i Harald Bothners vei! Det er foresattes ansvar at dette skjer på en forsvarlig måte.

Alle veiene rundt Strinda er offentlige. Offentlig trafikkregler skal følges.

Det er viktig for oss «å spille på lag» med både elever og foresatte for å hindre ulykker. Derfor vil vi sette pris på at dere hjemme har samtaler om temaet, og kom gjerne med innspill til skolens ledelse om ytterligere tiltak.

Vennlig hilsen

Rektor


Utskriftsvennlig versjon